PKN
Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
 
ANBI CvK ANBI CvK
College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
Contactgegevens:

CvK Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
Postbus 3
6866 ZG  HEELSUM
Telefoon: 0317 - 316424
E-mail:
RSIN-nummer: 803442865
 
Bestuurssamenstelling:
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het College bestaat uit vijf leden. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
Het College van Kerkrentmeesters wordt gevormd door 5 leden in de volgende Ambten en Functies:
  • Voorzitter (ouderling-kerkrentmeester)
  • Secretaris (kerkrentmeester)
  • Penningmeester (ouderling-kerkrentmeester)
  • Algemeen (ouderling-kerkrentmeester)
  • Algemeen (kerkrentmeester)
Beleidsplan:
Het beleidsplan van onze gemeente vindt u hier.
Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk vindt u hier.

Beloningsbeleid:
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals pastoraal werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’ : Regeling Arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten:
Naast de wekelijkse kerkdiensten organiseert en/of faciliteert onze gemeente (mede) activiteiten waarmee ze haar doelstelling kan verwezenlijken. Op onze website
(www.pkn-heelsum.nl) vindt u diverse voorbeelden.
 
Financiën:
Jaarrekening 2016 en Begroting 2018
 
Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel te Heelsum    
college van kerkrentmeesters    
     
Baten en Lasten    
     
  rekening begroting
  2016 2018
Baten    
 Opbrengsten uit bezittingen  €        23.500  €        18.300
 Bijdragen gemeenteleden  €        89.750  €        86.150
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €        47.000  €        30.000
Totaal baten  €      160.250  €      134.450
     
Lasten    
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €        56.060  €        54.460
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €          9.000  €          5.750
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €          6.400  €          5.800
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €        54.000  €        47.450
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €        28.700  €        23.250
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €          3.650  €          4.450
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  €          4.750  €          5.350
Totaal lasten  €      162.560  €      146.510
     
Resultaat (baten - lasten)  €        -2.310  €       -12.060
     
 
terug
 
 
 

GEEN DIENST - zie kerkgebouw Utrechtseweg 93, Renkum
datum en tijdstip 08-12-2019 om 10.00 uur
2e Advent
kindernevendienst
koffiedrinken na afloop in De Sprengmeer details

Zingen op de Berg - Adventszangdienst m.m.v. Eben Haëzer Rhenen o.l.v. Jannie Wichards
datum en tijdstip 08-12-2019 om 18.30 uur
na afloop koffiedrinken in Rehobothmeer details

doopdienst
datum en tijdstip 15-12-2019 om 10.00 uur
3e Advent
kindernevendienst groep I en II
na afloop koffiedrinken in Rehobothmeer details

GEEN DIENST - zie kerkgebouw Kerkstraat 7, Renkum
datum en tijdstip 22-12-2019 om 10.00 uur
3e Advent
kindernevendienst
na afloop koffiedrinken in Overweidemeer details

Volkskerstzang
datum en tijdstip 22-12-2019 om 19.00 uur
Op zondagavond 22 december is er de traditionele Volkskerstzang in de St. Josephkerk in Heelsum. Iedereen is van harte welkom om te luisteren, te zingen en elkaar te ontmoeten.

Het is een mooie traditie: De Volkskerstzang in de St. Josephkerk.

Eerder werd dit evenement door de gezamenlijke kerken van Renkum en Heelsum georganiseerd, sinds vorig jaar is de organisatie in handen van Initiatiefgroep Volkskerstzang Renkum/Heelsum. Hoewel er geen zondagsvieringen meer gehouden worden, is het kerkgebouw nog steeds in gebruik in goed overleg met sociaal ondernemer
Jeroen van Slooten.

De Heelsums Harmonie verzorgt de muziek o.l.v. Christian Ansink. De zang wordt verzorgd door het Heelsums Gelegenheidskoor onder leiding van Simon de Jong van T2muziek. Daarnaast is er volop gelegenheid om samen te zingen.
Er is ook ruimte voor het gesproken woord: het kerstevangelie wordt verteld en voor de kinderen is er weer een bijzonder verhaal.
Na afloop is er voor iedereen warme chocolademelk en iets lekkers.

Iedereen is van harte uitgenodigd op zondag 22 december om 19.00 uur aan de Kamperdijklaan in Heelsum. De toegang is gratis. Wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. Het belooft weer een mooie avond te worden.
 meer details

 
Nieuwe predikant(e) gezocht !!!
meer
 
Kerkdiensten beluisteren
Kerkdiensten beluisteren via de kerkomroep
 
Volg ons op Twitter

meer
 
Zaal Rehoboth

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.