PKN
Stichting Kerkje op de Heuvel te Heelsum
 
College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
Op deze pagina kunt u alle informatie vinden die wij moeten publiceren in verband met onze ANBI-status. Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar voor de belasting. Wij zijn dan ook verplicht om een aantal gegevens te publiceren. Op deze pagina vindt u alle informatie (of de linken naar de plekken waar de informatie gepubliceerd staat).
Formeel bestaat onze gemeente uit 2 rechtspersonen:
  • College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
  • Diaconie van de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
Contactgegevens:
Kerkelijk Bureau Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
Postbus 3
6866 ZG  HEELSUM
Telefoon: 0317 - 316424
E-mail: scribaheelsum@gmail.com
De Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). 
Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website
van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel.
 
Doelstelling:
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
De Kerkenraad wordt gevormd door 9 leden in de volgende Ambten en Functies:
 
Ambt/Functie Kerkenraad
Praeses
Scriba
Predikant
Ouderling
Diaken
Kerkrentmeester
 
 
College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
Contactgegevens:
CvD Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
Charles Crammweg 7
6871 HZ  RENKUM
Telefoon: 0317 - 319061
E-mail: diakonieheelsum@gmail.com
RSIN-nummer: 824111291
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (kerkorde artikel X lid 3).
 
De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
 
Bestuurssamenstelling:
Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen van de diaconie. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het College bestaat uit vier leden. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het. CCBB (Ordinantie 11, art. 3).

Het College van Diakenen wordt gevormd door 4 leden in de volgende Ambten en Functies:
 
Ambt/Functie
College van Diakenen
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

Beleidsplan:
Het beleidsplan van onze gemeente vindt u elders op de website.
Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk vindt u hier.

Beloningsbeleid:
Leden van het College van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
Activiteiten:
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
 
Op onze website (www.pkn-heelsum.nl) vindt u diverse voorbeelden.

Financiën:
Jaarrekening 2016 en Begroting 2018
 
Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel te Heelsum    
college van diakenen    
     
Baten en Lasten    
     
  rekening begroting
  2016 2018
Baten    
 Rentebaten en dividenden  €               20  €               10
 Bijdragen gemeenteleden  €          3.287  €        12.800
 Doorzendcollecten  €          4.148  €          4.200
Totaal baten  €          7.455  €        17.010
     
Lasten    
 Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €             227  €             800
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €             706  €          1.050
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €             304  €             350
     
 Diaconaal werk plaatselijk  €          2.558  €          2.700
 Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  €          2.700  €          2.800
 Diaconaal werk wereldwijd  €          3.148  €          2.300
Totaal lasten  €          9.643  €        10.000
     
Resultaat (baten - lasten)  €         -2.188  €          7.010
     
 
terug
 
 
 

kerkdienst vanuit de kerk aan de Kerkstraat te Renkum
datum en tijdstip 17-10-2021 om 10.00 uur
zie: PG Renkum-Heelsummeer details

 
Fusie sinds 1 januari een feit
meer
 
Approbatie nieuwe predikant verleend
meer
 
Kerkdiensten beluisteren
via de kerkomroep
 
Volg ons op Twitter

meer
 
Pastoraal Diaconaal Centrum "De Herberg" in Oosterbeek

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.