PKN
Protestantse Gemeente Renkum-Heelsum, locatie kerkje op de heuvel
 
College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
Op deze pagina kunt u alle informatie vinden die wij moeten publiceren in verband met onze ANBI-status. Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar voor de belasting. Wij zijn dan ook verplicht om een aantal gegevens te publiceren. Op deze pagina vindt u alle informatie (of de linken naar de plekken waar de informatie gepubliceerd staat).
Formeel bestaat onze gemeente uit 2 rechtspersonen:
  • College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
  • Diaconie van de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
Contactgegevens:
Kerkelijk Bureau Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
Postbus 3
6866 ZG  HEELSUM
Telefoon: 0317 - 316424
E-mail: scribaheelsum@gmail.com

De Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). 
Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website
van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel.
 
Doelstelling:
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
De Kerkenraad wordt gevormd door 10 leden in de volgende Ambten en Functies:
 
Ambt/Functie Kerkenraad
Praeses
Scriba
Predikant
Ouderling
Diaken
Kerkrentmeester

College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
Contactgegevens:
CvK Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
Postbus 3
6866 ZG  HEELSUM
Telefoon: 0317 - 316424
E-mail: hghk.cvk@gmail.com
RSIN-nummer: 803442865

Bestuurssamenstelling:

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het College bestaat uit vijf leden. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het CCBB. (Ordinantie 11, art. 3).

Het College van Kerkrentmeesters wordt gevormd door 5 leden in de volgende Ambten en Functies:
 
Ambt/Functie
College van Kerkrentmeesters
Voorzitter (ouderling-kerkrentmeester)
Secretaris (kerkrentmeester)
Penningmeester (ouderling-kerkrentmeester)
Algemeen (ouderling-kerkrentmeester)
Algemeen (kerkrentmeester)

Beleidsplan:
Het beleidsplan van onze gemeente vindt u hier.
Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk vindt u hier.

Beloningsbeleid:
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals pastoraal werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’ : Regeling Arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten:
Naast de wekelijkse kerkdiensten organiseert en/of faciliteert onze gemeente (mede) activiteiten waarmee ze haar doelstelling kan verwezenlijken. Op onze website
(www.pkn-heelsum.nl) vindt u diverse voorbeelden.

Financiën:

Resultatenoverzicht
   Begroting  Rekening Rekening
  2019 2019 2018
Baten      
 Opbrengsten uit bezittingen           18.900           17.347           22.569
 Bijdragen gemeenteleden           85.200           79.406           85.150
 Opbrengsten uit subsidies en bijdragen            14.000           21.962           26.541
 Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves            15.000           16.968           15.000
Totaal baten         133.100         135.683         149.260
       
Lasten      
 Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)            28.802           32.659           53.767
 Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk             7.700           11.023             8.031
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk             5.950             5.619             5.472
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)            35.000           34.361           45.608
 Salarissen (koster, organist e.d.)           31.200           24.811           24.580
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente             9.600             8.234           11.054
 Lasten overige eigendommen en inventarissen              5.000             9.406             5.597
 Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves            16.200             9.570           16.550
Totaal lasten         139.452         135.683         170.659
       
Resultaat verslagjaar (baten - lasten)            -6.352                  -            -21.399
       
terug
 
 
 

kerkdienst vanuit de kerk aan de Kerkstraat te Renkum
datum en tijdstip 18-04-2021 om 10.00 uur
zie: PG Renkum-Heelsummeer details

 
Fusie sinds 1 januari een feit
meer
 
Approbatie nieuwe predikant verleend
meer
 
Kerkdiensten beluisteren
via de kerkomroep
 
Volg ons op Twitter

meer
 
Zaal Rehoboth

meer
 
Pastoraal Diaconaal Centrum "De Herberg" in Oosterbeek

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.