PKN
Kerkje op de Heuvel te Heelsum
 
College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
Op deze pagina kunt u alle informatie vinden die wij moeten publiceren in verband met onze ANBI-status. Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar voor de belasting. Wij zijn dan ook verplicht om een aantal gegevens te publiceren. Op deze pagina vindt u alle informatie (of de linken naar de plekken waar de informatie gepubliceerd staat).
Formeel bestaat onze gemeente uit 2 rechtspersonen:
  • College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
  • Diaconie van de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
Contactgegevens:
Kerkelijk Bureau Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
Postbus 3
6866 ZG  HEELSUM
Telefoon: 0317 - 316424
E-mail: scribaheelsum@gmail.com

De Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). 
Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website
van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel.
 
Doelstelling:
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
De Kerkenraad wordt gevormd door 10 leden in de volgende Ambten en Functies:
 
Ambt/Functie Kerkenraad
Praeses
Scriba
Predikant
Ouderling
Diaken
Kerkrentmeester

College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
Contactgegevens:
CvD Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
E-mail: diakonieheelsum@gmail.com
RSIN-nummer: 824111291

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (kerkorde artikel X lid 3).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

Bestuurssamenstelling:
Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de diaconie. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College bestaat uit vier leden. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het. CCBB (Ordinantie 11, art. 3).

Het College van Diakenen wordt gevormd door 4 leden in de volgende Ambten en Functies:
 
Ambt/Functie
College van Diakenen
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

Beleidsplan:
Het beleidsplan van onze gemeente vindt u hier
Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk vindt u hier

Beloningsbeleid:
Leden van het College van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten:
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Op onze website (www.pkn-heelsum.nl) vindt u diverse voorbeelden.

Financiën:

Resultatenoverzicht
     
       
  Begroting Rekening Rekening
  2020 2020 2019
Baten      
 Opbrengsten uit bezittingen                     5                     1                     1
 Bijdragen gemeenteleden            10.700              9.866            13.571
Totaal baten            10.705              9.867            13.572
       
Lasten      
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)              9.365              4.941            15.849
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk                 640                 747                 628
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente                 700              1.066                 578
Totaal lasten            10.705              6.754            17.055
       
Resultaat verslagjaar (baten - lasten)                     0              3.113             -3.483
terug
 
 
 

kerkdienst vanuit de kerk aan de Kerkstraat te Renkum
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
zie: PG Renkum-Heelsummeer details

 
Kerkdiensten beluisteren
via de kerkomroep
 
Volg ons op Twitter

meer
 
Pastoraal Diaconaal Centrum "De Herberg" in Oosterbeek

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.