PKN
Kerkje op de Heuvel te Heelsum
 
ANBI CvK ANBI CvK
College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
Contactgegevens:

CvK Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel
Postbus 3
6866 ZG  HEELSUM
Telefoon: 0317 - 316424
E-mail: hghk.cvk@gmail.com
RSIN-nummer: 803442865
 
Bestuurssamenstelling:
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het College bestaat uit vijf leden. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
Het College van Kerkrentmeesters wordt gevormd door 5 leden in de volgende Ambten en Functies:
  • Voorzitter (ouderling-kerkrentmeester)
  • Secretaris (kerkrentmeester)
  • Penningmeester (ouderling-kerkrentmeester)
  • Algemeen (ouderling-kerkrentmeester)
  • Algemeen (kerkrentmeester)
Beleidsplan:
Het beleidsplan van onze gemeente vindt u hier.
Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk vindt u hier.

Beloningsbeleid:
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals pastoraal werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’ : Regeling Arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten:
Naast de wekelijkse kerkdiensten organiseert en/of faciliteert onze gemeente (mede) activiteiten waarmee ze haar doelstelling kan verwezenlijken. Op onze website
(www.pkn-heelsum.nl) vindt u diverse voorbeelden.
 
Financiën:
Jaarrekening 2016 en Begroting 2018
 
Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel te Heelsum    
college van kerkrentmeesters    
     
Baten en Lasten    
     
  rekening begroting
  2016 2018
Baten    
 Opbrengsten uit bezittingen  €        23.500  €        18.300
 Bijdragen gemeenteleden  €        89.750  €        86.150
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €        47.000  €        30.000
Totaal baten  €      160.250  €      134.450
     
Lasten    
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €        56.060  €        54.460
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €          9.000  €          5.750
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €          6.400  €          5.800
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €        54.000  €        47.450
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €        28.700  €        23.250
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €          3.650  €          4.450
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  €          4.750  €          5.350
Totaal lasten  €      162.560  €      146.510
     
Resultaat (baten - lasten)  €        -2.310  €       -12.060
     
 
terug
 
 
 

kerkdienst vanuit de kerk aan de Kerkstraat te Renkum
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
zie: PG Renkum-Heelsummeer details

 
Kerkdiensten beluisteren
via de kerkomroep
 
Volg ons op Twitter

meer
 
Pastoraal Diaconaal Centrum "De Herberg" in Oosterbeek

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.